Algemene veilingvoorwaarden van Botterweg Auctions Amsterdam (BAA)

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen georganiseerd door Botterweg Auctions Amsterdam (hierna te noemen: BAA). De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingsitebezoekers kenbaar gemaakt door publicatie op de veilingsite. Een ieder die aan de veiling deelneemt, geeft daarmee te kennen dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Veiling: de verkoop bij opbod via internet, met de mogelijkheid van voorafgaande bezichtiging gedurende de kijkdagen, zoals vermeld op de veilingsite;
 • Veilingmeester: Botterweg Auctions Amsterdam;
 • Kavel: de roerende zaak of samenstelling van roerende zaken, welke onder één nummer worden geveild;
 • Bod: door een bieder op een in de veiling aangeboden kavel geboden bedrag;
 • Slapend bod: koopopdracht tot meebieden tot een bepaald maximum bedrag;
 • Bieder: degene die in de veiling een bod uitbrengt;
 • Koper: de bieder aan wie een kavel wordt toegewezen;
 • Toewijzing: de verklaring van de veilingmeester waardoor een bod wordt geaccepteerd en waardoor de koopovereenkomst tussen de inbrenger en de koper tot stand komt;
 • Inbrenger: degene die aan BAA een kavel ter veiling heeft aangeboden;
 • Hamerprijs: bedrag waarvoor de kavel door de veilingmeester aan de koper is toegewezen;
 • Koopprijs: hamerprijs vermeerderd met de toeslag van 27,4% terzake van opgeld (incl. BTW over het opgeld) en, indien van toepassing, met verschuldigd volgrecht.
 • Aftersale: Verkoop van onverkocht gebleven kavels, gedurende een beperkte periode na afloop van de veiling waarin deze kavels werden aangeboden. Zie artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
 • Volgrecht: de toeslag op de koopprijs van een kavel, indien de kavel naar het oordeel van BAA voldoet aan de voorwaarden volgens welke op grond van de wet (Auteurswet 1912; Hoofdstuk IV; Bijzondere Bepalingen betreffende het volgrecht, art. 43) een vergoeding aan de maker van een kunstwerk is verschuldigd. Zie voor meer informatie de uitleg op de veilingsite.

Artikel 1. Conditie van ingebrachte voorwerpen.

 • De ter veiling aangeboden voorwerpen zijn voorwerpen van derden en worden voetstoots verkocht.
 • De afwezigheid van enige omschrijving van de conditie van een op de veilingsite aangeboden voorwerp, houdt in dat het – voorzover BAA heeft kunnen beoordelen -vrij van beschadigingen, gebreken of restauratie is. Daarbij zij aangetekend dat vrijwel alle aangeboden voorwerpen oorspronkelijk zijn, wat inhoudt dat zij niet nieuw zijn en tekenen van gebruik of slijtage kunnen vertonen.
 • Indien een voorwerp – voor BAA zichtbare – beschadigingen, gebreken of tekenen van restauratie vertoont, wordt hiervan melding gedaan onder het kopje ‘conditie’.
 • Een kavel wordt verkocht in de toestand waarin de kavel zich bevindt op het tijdstip van toewijzing.
 • Gebreken of onjuistheden in de omschrijving die tijdens de veiling worden opgemerkt, worden bekend gemaakt door middel van een wijziging in de omschrijving van de betreffende kavel, met de toevoeging TEKST GEWIJZIGD.

Artikel 2. Het uitbrengen van een bod.

 • Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.
 • Een bod kan via internet worden uitgebracht, schriftelijk of telefonisch. Internetbiedingen gaan vóór schriftelijke en telefonische biedingen. Bij gelijke biedingen gaat een slapend bod vóór op het bod van een actieve bieder.
 • Degene die ter veiling een bod uitbrengt wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
 • De veiling geschiedt bij opbod en in een vast schema van steeds hogere biedstappen. Dit schema is kenbaar gemaakt op de veilingsite. Door het uitbrengen van biedingen wordt het laatste bod automatisch verhoogd tot de volgende biedstap. Indien een bod wordt uitgebracht dat lager of hoger ligt dan de volgens het schema volgende biedstap, zal op de veilingsite automatisch worden aangegeven welke de eerstvolgende geldige biedstap is.
 • BAA sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke reden dan ook niet slagen van een electronische bieding uit.

Artikel 3. Totstandkoming koop.

 • De ter veiling aangeboden voorwerpen zijn niet het eigendom van BAA. De verkoop van die voorwerpen vindt plaats door bemiddeling van BAA.
 • De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilingmeester het bod van de koper heeft geaccepteerd als zijnde het hoogste bod op het moment van aflopen van de veiling.
 • De koper is de koopprijs, d.w.z. de hamerprijs vermeerderd met een opgeld van 27,4% daarover, verschuldigd aan BAA. Eventueel verschuldigd volgrecht wordt doorberekend aan de koper in de vorm van een toeslag op de koopprijs.
 • Vanaf het moment van toewijzing is de kavel onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4. Aansprakelijkheid BAA

 • Indien BAA aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BAA in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Als waardegrondslag voor schadevergoeding houdt de assuradeur voor ter veiling aangeboden voorwerpen aan: de minimale veilingswaarde (ondertaxatie) als schriftelijk vastgelegd, bij het niet aanwezig zijn daarvan zal gelden de reële vervangingswaarde op de dag van de schade.
 • BAA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BAA of zijn ondergeschikten.

Artikel 5. Toezichthouder op de veiling.

 • De veiling geschiedt onder toezicht van Gerrit Jan Timmermans, gerechtsdeurwaarder bij deurwaarder.com met vestigingsplaats te Bussum.
 • Over alles wat zich tijdens de veiling voordoet, inclusief eventuele meningsverschillen over de uitleg of de toepassing van deze voorwaarden, wordt beslist door de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder Timmermans voornoemd.

Artikel 6. Schatting en startbedrag.

 • Achter elke kavel staan een schatting en een startbedrag. De schattingen zijn richtprijzen en dienen de aspirant bieders tot richtlijn. Het startbedrag is het minimale bedrag dat geboden kan worden.

Artikel 7. Ontbinding koop.

 • De kavels op de veiling zijn tijdens de kijkdagen te bezichtigen. De kavels worden voetstoots verkocht. De koper dient derhalve, onverminderd het hierna in het tweede lid bepaalde, alle zichtbare en onzichtbare gebreken te aanvaarden en mag niet verwachten dat de kavels zekere eigenschappen bezitten, zoals ten aanzien van gaafheid, herkomst, ouderdom, afmetingen, geschiktheid voor enig gebruik, enz. Elke bevoegdheid tot vernietiging van de koop op grond van dwaling is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De koper is gerechtigd ontbinding van de koop te vorderen en heeft recht op restitutie van de koopprijs, indien hij binnen 14 (veertien) dagen na sluiting van de veiling deugdelijk aantoont dat de kavel zo ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving dermate onjuist is, dat indien deze gebreken of de onjuistheid van de omschrijving aan de koper op het ogenblik van de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht.
 • Restitutie van de koopprijs kan niet eerder plaatsvinden dan nadat het betreffende bedrag door de veilingmeester is ontvangen van de inbrenger.
 • Bij verschil van mening over de vraag of sprake is van een situatie als omschreven in het voorgaand lid, kan een onafhankelijke derde (terzake kundig) persoon worden geraadpleegd.
 • De koper heeft voormeld recht niet indien het gebrek of de onjuistheid van de omschrijving tijdens de veiling is kenbaar gemaakt of na het moment van toewijzing is ontstaan.

Artikel 8.  Betaling en levering.

 • De levering van de kavel aan de koper of diens gemachtigde vindt plaats nadat BAA de koopprijs heeft ontvangen.
 • De koopprijs dient uiterlijk binnen 9 (negen) dagen na afloop van de gehele veiling aan BAA te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper vergoeding is verschuldigd van de kosten van vervoer, opslag en verzekering, alsmede een rente, gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum der veiling tot de dag der algehele voldoening. Van de termijn van 9 dagen kan slechts worden afgeweken na uitdrukkelijke toestemming van de veilingmeester.
 • De overeengekomen levertijd, zoals aangegeven op de factuur, is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De koper dient zich op eerste verzoek van BAA te legitimeren.
 • De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 • De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 9.  Derdengeldenrekening

 • Betalingen verlopen via een derdengeldenrekening die wordt beheerd door de Stichting Derdengelden Botterweg Auctions Amsterdam. Het vermogen op deze derdengeldenrekening is derhalve strikt gescheiden van het bedrijfsvermogen van BAA.

Artikel 10.  Verzuim koper

 • In onder andere het geval dat de gekochte kavel niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de koper is afgenomen, is de koper van rechtswege in verzuim en heeft BAA het recht de koopovereenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder terzake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte kavel onverwijld aan één of meerdere derden te verkopen al dan niet middels een nieuwe veiling, onverminderd enig ander recht van BAA dan wel de inbrenger. Het voorgaande geldt ook indien BAA (namens de inbrenger) de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens BAA uit hoofde van de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade te vergoeden.

Artikel 11. Gevolgen niet-betaling.

 • Indien de koper na voormelde termijn van 9 dagen na de veiling de koopprijs niet of niet volledig heeft voldaan, is hij in gebreke en is BAA gerechtigd onmiddellijk invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de kavel, hetzij openbaar, hetzij onderhands te verkopen.
 • Indien BAA na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd. De incassokosten worden voor kopers berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.
 • De nalatige koper blijft aansprakelijk voor het bedrag van de koopprijs van de door hem gekochte kavel.

Artikel 12.  Opslag reeds betaalde aankopen

 • Na afloop van een veiling houdt BAA de reeds betaalde goederen van kopers gedurende 8 (acht) weken kosteloos in opslag. Na deze 8 weken worden de opslagkosten 25 Euro per item per maand, tenzij andere afspraken met de veilingmeester zijn gemaakt.
 • Wanneer de opslagkosten de waarde van het totaal van de goederen overstijgen, dan worden de goederen in de eerstvolgende veiling opgenomen om deze kosten te dekken. Ook worden de goederen in de eerstvolgende veiling opgenomen als deze na een jaar nog niet zijn opgehaald en worden de ontstane opslagkosten verrekend met de opbrengst.

Artikel 13. Aftersale.

 • Een BAA veiling kan worden gevolgd door een zogenaamde aftersale. In dat geval worden kavels die in de veiling niet zijn verkocht gedurende een beperkte periode na afloop van die veiling te koop aangeboden op de BAA veilingsite voor het startbedrag vermeerderd met een opgeld van 27,4%, verschuldigd aan BAA.
 • Op de verkoop in de aftersale zijn de rechten en verplichtingen van koper, inbrenger en veilingmeester uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing, zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling.

Artikel 14. Omzetbelasting (BTW).

 • BTW wordt met toepassing van de zgn. margeregeling slechts in rekening gebracht over het opgeld en eventuele overige kosten. In de koopprijs zoals bedoeld in deze voorwaarden is BTW over het opgeld reeds inbegrepen. Op grond van voornoemde margeregeling kan over het opgeld van deze aankopen geen BTW worden teruggevorderd, anders dan volgens de wettelijke regeling van het land van herkomst.

Artikel 15. Toepasselijk recht en interpretatie vertalingen.

 • Op de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en BAA en de inbrenger(s) is Nederlands recht van toepassing, terwijl de Rechtbank Amsterdam wordt aangewezen als bij uitsluiting bevoegde rechter.
 • Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en enige buitenlandse vertalingen van deze voorwaarden of van de omschrijving op de veilingsite van ter veiling aangeboden kavels, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 16. Gevolgen technische storing.

 • BAA doet al het mogelijke om uitval van de veilingsite door technische storingen in de hardware of software van de veilingsite te voorkomen of, indien dit niet lukt, de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • Aan de gevolgen van een verstoring of vertraging van de veiling, ontstaan door een technische storing of mankement in de hardware of software van de veilingsite, kunnen door de bieders geen rechten worden ontleend ten aanzien van gedane of geplande biedingen.
 • Wanneer buiten de schuld van BAA door een technische storing de veilingsite van BAA gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt BAA zich het recht voor om de veiling te verlengen.

 

Algemene voorwaarden voor inbreng

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen en iedere afgifte van roerende zaken bestemd voor verkoop ter veiling door Botterweg Auctions Amsterdam (BAA). Door ondertekening van het inbrengformulier verklaart de inbrenger zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken met uitdrukkelijke toestemming van de veilingmeester, bevestigd op het inbrengformulier.

Artikel 17. Inbreng kavel op een veiling.

 • De inbrenger machtigt BAA de kavel ter veiling te verkopen met inachtneming van deze veilingvoorwaarden.
 • BAA zet zich er voor in de kavel in een passende veiling ter verkoop aan te bieden en namens de inbrenger de kavel te verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogst bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de inbrenger afgesproken limiet ligt.

Artikel 18. Aansprakelijkheid inbrenger.

 • De inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de goederen ter veiling aan te bieden en vrijwaart BAA voor alle aanspraken van derden terzake.
 • De inbrenger is jegens BAA volledig aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie over de herkomst, conditie of kwaliteit van de ter veiling aangeboden kavel.

Artikel 19. Aansprakelijkheid BAA

 • Indien BAA aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BAA in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Als waardegrondslag voor schadevergoeding houdt de assuradeur voor ter veiling aangeboden voorwerpen aan: de minimale veilingswaarde (ondertaxatie) als schriftelijk vastgelegd, bij het niet aanwezig zijn daarvan zal gelden de reële vervangingswaarde op de dag van de schade.
 • BAA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BAA of zijn ondergeschikten.

Artikel 20. Onderzoek, taxatie en publicatie.

 • De inbrenger geeft toestemming aan BAA om de door hem ingebrachte kavel te laten onderzoeken, te taxeren (indien nodig door een deskundige) en op de veiling te verkopen.
 • BAA is vrij om te bepalen of, en zo ja in welke veiling, de kavel ter verkoop zal worden aangeboden.
 • BAA heeft het recht naar eigen inzicht over de te veilen kavel mededelingen te doen en daarvan afbeeldingen te verspreiden in het publieke domein.

Artikel 21. Rechten BAA m.b.t. de wijze van verkoop.

 • BAA heeft het recht de kavel in een veiling te verkopen beneden de limiet zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de limiet voor rekening van BAA komt.
 • BAA heeft het recht een in een veiling onverkocht gebleven kavel met inachtneming van de met de inbrenger overeengekomen condities na de veiling in de aftersale te verkopen, onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip te herveilen.
 • Op de verkoop in de aftersale zijn de rechten en verplichtingen van koper, inbrenger en veilingmeester uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing, zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling.

Artikel 22. Voorwaarden voor terugname kavel.

 • In afwijking van artikel 21 is de inbrenger gerechtigd een in een veiling onverkocht gebleven kavel terug te nemen tegen voldoening van door BAA reeds gemaakte en overeengekomen kosten.
 • Een eenmaal ter veiling ingebrachte kavel kan door de inbrenger voorafgaand aan de veiling worden teruggenomen tegen betaling van 30% van de te verwachten veilingopbrengst waarvoor BAA de kavel taxeert, of van de limiet indien die was afgesproken, verhoogd met eventueel gemaakte kosten.

Artikel 23. Ontbinding koopovereenkomst en de gevolgen daarvan.

 • De inbrenger machtigt BAA onherroepelijk de koper van de geveilde kavel toe te staan ontbinding van de koop en restitutie van de koopprijs te vorderen, indien de koper binnen 14 (veertien) dagen na sluiting van de veiling naar genoegen van BAA aantoont dat de kavel zo ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving dermate onjuist is, dat indien deze gebreken of de onjuistheid in de omschrijving aan de koper op het ogenblik van de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
 • De inbrenger machtigt BAA onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en de kavel terug te nemen indien de koper van de kavel in gebreke is terzake van diens met de koop verband houdende betalingsverplichtingen.
 • In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit artikel geldt de kavel als onverkocht en is de inbrenger verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan BAA terug te betalen.

Artikel 24.  Opslag niet verkochte goederen

 • Na afloop van een veiling houdt BAA de niet verkochte goederen van inbrengers gedurende 8 (acht) weken kosteloos in opslag. Na deze 8 weken worden de opslagkosten 25 Euro per item per maand, tenzij andere afspraken met de veilingmeester zijn gemaakt. In het geval er opslagkosten verschuldigd worden, zal de betreffende inbrenger tijdig worden geïnformeerd door BAA.
 • Wanneer de opslagkosten de waarde van het totaal van de goederen overstijgen, dan worden de goederen in de eerstvolgende veiling opgenomen om deze kosten te dekken. Ook worden de goederen in de eerstvolgende veiling opgenomen als deze na een jaar nog niet zijn opgehaald en worden de ontstane opslagkosten verrekend met de opbrengst.

Artikel 25. Uitbetaling aan inbrenger.

 • In geval van verkoop bedraagt de aan BAA verschuldigde commissie een van te voren overeengekomen percentage, zoals op het inbrengformulier is vermeld, van de opbrengst van de verkochte kavel.
 • Eventueel ten aanzien van de geveilde kavel verschuldigd volgrecht wordt door BAA naar beste weten bepaald en aan de koper als onderdeel van de koopprijs in rekening gebracht.
 • BAA betaalt aan de inbrenger de opbrengst van de verkoop verminderd met alle te zijnen laste komende kosten, zoals de in dit artikel genoemde commissie, eventueel vermeerderd met kosten voor restauratie, reparatie, verzekering, mits hij de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op ontbinding van de verkoop is gedaan, welk beroep op ontbinding door BAA is erkend.
 • Uitbetaling aan de inbrenger vindt plaats niet eerder dan vier weken na afloop van de veiling.

Artikel 26. Derdengeldenrekening.

 • Betalingen verlopen via een derdengeldenrekening die wordt beheerd door de Stichting Derdengelden Botterweg Auctions Amsterdam. Het vermogen op deze derdengeldenrekening is derhalve strikt gescheiden van het bedrijfsvermogen van BAA.

Artikel 27. Gevolgen technische storing.

 • BAA doet al het mogelijke om uitval van de veilingsite door technische storingen in de hardware of software van de veilingsite te voorkomen of, indien dit niet lukt, de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen.
 • Aan de gevolgen van een verstoring of vertraging van de veiling, ontstaan door een technische storing of mankement in de hardware of software van de veilingsite, kunnen door de inbrengers geen rechten worden ontleend ten aanzien van gedane of geplande biedingen.
 • Wanneer buiten de schuld van BAA door een technische storing de veilingsite van BAA gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt BAA zich het recht voor om de veiling te verlengen.

Artikel 28. Toepasselijk recht en interpretatie vertalingen.

 • Op de rechtsbetrekkingen tussen de inbrenger(s) en BAA en de koper(s) is Nederlands recht van toepassing, terwijl de Rechtbank Amsterdam wordt aangewezen als bij uitsluiting bevoegde rechter.
 • Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst bindend.

 

---.---.---