BOTTERWEG AUCTIONS AMSTERDAM Privacy Statement.

Botterweg Auctions Amsterdam
Moezelhavenweg 99
1043 AM Amsterdam


Intro
Dit privacy statement gaat over de persoonsgegevens die door Botterweg Auctions
Amsterdam (hierna BAA te noemen) worden verwerkt.


Klantgegevens
Persoonsgegevens zoals u die heeft ingevuld tijdens uw registratie voor de door ons
aangeboden diensten, nodig voor onze administratie en bedrijfsvoering, slaan wij digitaal
op en in ons papieren archief (aan- en verkoopfacturen e.d.). De persoonsgegevens die wij
opslaan bestaan uit: Naam, adres, woonplaats, land, emailadres, telefoonnummer(s),
bankrekeningnummer (optioneel) en BTW nummer (optioneel).


Waar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u in de gelegenheid te stellen voorwerpen voor
onze veilingen in te brengen, u in de gelegenheid te stellen te kunnen bieden op deze
ingebrachte voorwerpen tijdens onze veilingen en om per email biedbevestigingen,
inbrenglijsten en koop- en verkooprekeningen te ontvangen. Tevens gebruiken wij een
gedeelte van uw persoonsgegevens (uitsluitend naam en emailadres) voor het sturen van
nieuwsbrieven.


Verstrekking persoonsgegeven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat
noodzakelijk is voor onze financiële administratie (accountant), of daar juridisch toe worden
verplicht.
Tevens hebben wij een overeenkomst t.a.v. de persoonsgegevens met het ons ten dienst
staande softwarebedrijf (40Fingers) en het bedrijf via wie wij onze nieuwsbrieven
verzenden (Inboxify)


Bewaartermijn
Klantgegevens worden in onze administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn (van
de belastingdienst) bewaard ook na beëindiging van eventuele contracten.
De Logfiles op onze servers worden gedurende 6 maanden bewaard.
Bij aanmelding op onze website, worden uw gegevens bewaard tot u ons schriftelijk of per
email verzoekt uw account te verwijderen, dit kan echter alleen met het in het account
vermelde emailadres.


Inzage, wijziging of verwijdering
Indien u inzage wilt, correcties heeft of verwijdering van door ons vastgelegde
persoonsgegevens wenst, dan kunt u ons dit per email doorgeven aan [email protected].


Analyse gebruik websites
Wij gebruiken op onze website Google Analytics om het gebruik van de website te
analyseren en te verbeteren. Dit gebeurt zo veel mogelijk anoniem. Wij volgen hierbij de
richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.


Gebruik van cookies
Er worden op onze site cookies gebruikt die nodig zijn voor het functioneren van de website
(CMS).


Cookies niet accepteren
Als anonieme bezoeker van onze website kunt u er voor kiezen deze cookies niet te
accepteren via de instellingen in uw browser.
Als geregistreerde gebruiker op onze website heeft u die mogelijkheid niet, omdat uw login
wordt bewaard d.m.v. een cookie.


Data-portabiliteit
Data-portabiliteit is in ons geval niet van toepassing omdat wij geen persoonsgegevens
verwerken waar toestemming voor moet worden verleend.

BAA doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering met de door u tijdens
de registratie verstrekte gegevens.


Klachten
Indien u persoonsgegevens gewijzigd wil hebben of als u vragen heeft over of problemen
met de manier waarop BAA uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan a.u.b. contact met
ons op via het emailadres [email protected]. Mochten we hier samen niet uitkomen
dan heeft u uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Botterweg Auctions Amsterdam
[email protected]
06 - 537 08 952
KvK: 77 13 63 06
BTW: NL 0031 622 34 B58